พันธกิจ


TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด                         TO BE NUMBER ONE

2. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการ                            TO BE NUMBER ONE อย่างสร้างสรรค์และอิสระ

3. เสริมสร้างการบริหารจัดการโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

↑ TOP