ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี 2561


อ่าน 667

ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ปี 2561

รายละเอียด : การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก แรงงานจังหวัดตาก และศึกษาธิการจังหวัดตาก โดยจังหวัดตากส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้แก่ 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด 2.ชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ คือ บริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด อ.แม่สอด จ.ตาก 3.ชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา คือ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก 4. ชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน คือ ชุมชนบ้านเด่นวัว อ.วังเจ้า จ.ตาก และ 5.ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยยุติธรรมจังหวัดตาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมเชียร์และให้กำลังใจ9 ก.พ. 2561 por por

↑ TOP